(708) 667 - 0548
 • com-suon1
   
  APPERTIZERS
  01. Fresh Spring Roll (3 rolls)
  01. Fresh Spring Roll (3 rolls) - Gỏi cuốn
  6.50 đ
  02. Grilled meat Salad Roll Chicken or Beef (3 rolls)
  Salad cuộn thịt nướng
  7.50 đ
  03. Egg Rolls (3 rolls)
  03. Egg Rolls (3 rolls) - Chả giò
  4.90 đ
  04. Coconut Shrimp (10)
  04. Coconut Shrimp (10) - Tôm lăn bột
  11.95 đ
  05. Golden Wonton
  05. Golden Wonton - Hoành thánh chiên
  7.14 đ
  06. Deep Fried Squid
  Mực lăn bột chiên
  8.57 đ
  07. Deep Fried Banana
  Chuối chiên
  3.00 đ
  08. Wonton Soup
  Hoành thánh
  7.14 đ
   
  RICE PLATE - CƠM
  39. Grilled Chicken, Egg Roll with Broken Rice
  Cơm Gà Nướng, Chả Giò
  12.95 đ
  40. Grilled lemon grass Pork Chop or Beef with Broken Rice
  Cơm tấm Sườn nướng
  12.95 đ
  41. Grilled lemon grass Pork chop or Beef Sunny Side Egg with Broken Rice
  Cơm Tấm Sườn nướng, Trứng
  12.95 đ
  42. Grill Pork Chop, Pork Skin, Shredded Pork, Egg
  Cơm Tấm Sườn, Bì, Trứng
  12.95 đ
   
  SPECIALTY SOUP
  43. Sliced Steak beef with Satay
  Phở Bò Satế
  10.95 đ
  44. Chicken with Satay
  Phở Gà Satế
  10.95 đ
  45. Beef Stew Soup
  Hủ Tiếu Bò Kho
  10.95 đ
  46. Beef Stew with Egg Noodle
  Mì Bò Kho
  10.95 đ
  47. Seafood with Rice Noodle
  Phở Hải Sản
  10.95 đ
  48. Seafood with Egg Noodles
  Mì Hải Sản
  11.95 đ
  49. Hot & Spicy " Huế" Traditional Rice Noodles
  Bún Bò Huế
  11.95 đ
  50. Tom Yum Seafood Soup
  Tom Yum Hải Sản
  12.95 đ
  51. Tom Yum with Beef or Chicken or Tofu
  Tom Yum Bò hoặc Gà hoặc Tàu Hũ
  10.95 đ
  52. Vegetables with Seafood Soup
  Phở rau cải
  9.95 đ
   
  COFFEE
  57. Ice Coffee
  Cafe đá
  5.00 đ
  58. Hot Coffee with condensed Milk
  Cafe Sữa nóng
  5.00 đ
  59. Ice Coffee with condensed Milk
  Cà Phê Sữa đá
  5.00 đ
   
  SMOOTHIES
  60. Blended Avocado
  60. Sinh Tố Bơ
  5.00 đ
  61. Blended Durian Fruit
  Sinh Tố Sầu Riêng
  5.00 đ
  62. Durian Freeze with Red Bean Topping
  Sinh Tố Mãng Cầu
  6.00 đ
  63. Blended Jack Fruit
  Sinh Tố Mít
  6.00 đ
  64. Blended Strawberry
  Sinh Tố Dâu
  5.00 đ
  66. Blended Soursop
  Sinh tố Mãng Cầu
  5.00 đ
  67. Blended Green Tea
  Sinh tố Trà xanh
  5.00 đ
   
  DRINK
  53. Choose one: Coke, Diet Coke, Ginger Aid,Sprite,H-C Pink Lemonade
  Chọn 1: Coke, Diet Coke, Ginger Aid,Sprite, H-C Pink Lemonade
  1.75 đ
  54. Fresh Lemon Jiuce with Ice or With Soda & Ice
  Nước đá Chanh hoặc Soda Chanh đá
  5.00 đ
  55. Fresh Squeezed Orange & Ice
  Nước Cam vắt
  5.00 đ
  56. Fresh Young Coconut
  Nước Dừa tươi
  5.00 đ
 • pho-dm
   
  NOODLE SOUP - PHỞ
  22. Sliced Steak Beef
  Phở Tái
  Regular 9.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  23. Sliced Steakd Beef, Well done Brisket
  Phở Tái Chín Nạc
  Regular 10.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  24. Sliced Steak Beef, Meat Balls
  Phở Tái Bò Vò Viên
  Regular 10.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  25. Meat Ball
  Phở Bò Vò Viên
  Regular 9.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  26. Well done Brisket
  Phở Chín Nạc
  Regular 9.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  27. Well done Brisket, Meat Balls
  Phở Chín Nạc Bò Vò Viên
  Regular 10.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  28. Chicken
  Phở Gà
  Regular 9.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  29. Sliced Steak Beef, Well done Flank
  Phở Tái Nạm
  Regular 10.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  30. Sliced Steak Beef, Bible Tripe
  Phở Tái Sách
  Regular 10.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  31. Sliced Steak Beef, Well done Flank & Fatty Flank
  Phở Tái Nạm Gầu
  Regular 10.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  32. Sliced Steak Beef, Soft Tendon, Well done Flank
  Phở Tái Nạm Gân
  Regular 10.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  33. Well done Brisket, Well done Flank
  Phở Chín Nạm
  Regular 10.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  34. Sliced Steak Beef, Soft Tendon
  Phở Tái Gân
  Regular 10.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  35. Sliced Steak Beef, Well done Flank, Soft Tendon, Bible Tripe
  Phở Tái, Nạm, Gân, Sách
  Regular 10.95 đ
  XLarge 11.95 đ
  36. Sliced Steak Beef, Well done Flank, Fatty- Flank, Soft Tendon, Bible Tripe
  Phở Tái, Nạm, Gân, Gầu, Sách
  Regular 11.95 đ
  XLarge 12.95 đ
  37. Well done Brisket, Well done Flank, Fatty-Flank, Soft Tendon, Bible Tripe
  Phở Chín, Nạm, Gân, Gầu, Sách
  Regular 11.95 đ
  XLarge 12.95 đ
  38. Sliced Steak Beef, Well done Flank, Fatty-Flank, Soft Tendond,Bible Tripe, Meat Ball
  Phở Tái, Nạm, Gân, Gầu, Sách, Bò vò viên
  Regular 11.95 đ
  XLarge 12.95 đ
  Beef Noodles soup for Child
  Phở Bò Trẻ em
  5.95 đ
  Noodle without Meat
  Phở không thịt
  5.95 đ
  Meat Ball Soup
  Bò Vò Viên
  7.50 đ
   
  RICE VERMICELLI - BÚN
  09. Grill Pork, Egg Roll Vermicelli
  Bún 2 màu
  10.95 đ
  10. Grill Pork, Grill Meat Ball & Egg Roll Vermicelli
  Bún 3 màu
  11.35 đ
  11. Grill Pork, Grill Meat Ball, Grill Shrimp & Egg Roll Vermicelli
  Bún 4 màu
  11.35 đ
  12. Grill Pork, Grill Meat Ball, Grill Shrimp, Grill Chicken & Egg Roll Vermicelli
  Bún 5 màu
  11.75 đ
  13. Grill Pork, Grill Meat Ball, Grill Shrimp, Grill Chicken Shredded Pork, Pork Skin, Egg Roll Vermicelli
  Bún 6 màu
  12.15 đ
  14. Combination Vermicelli
  Bún 7 màu
  12.95 đ
  15. Egg Roll Vermicelli
  Bún Chả giò
  10.95 đ
  16. Shredded Pork, Pork Skin Vermicelli
  Bún Bì
  10.95 đ
  17. Grill Pork Vermicelli
  Bún Thịt Nướng
  10.95 đ
  18. Grill Meat Ball Vermicelli
  Bún Nem Nướng
  10.95 đ
  19. Grill Chicken Vermicelli
  Bún Gà Nướng
  10.95 đ
  20. Grill Beef Vermicelli
  Bún Bò nướng
  11.95 đ
  21. Grill Shrimp Vermicelli
  Bún Tôm Nướng
  11.75 đ

Mô tả từ khóa để Search

Hotline